Brochure Tarief
 1. / Persoonsgegevens en privacybeleid

Persoonsgegevens en privacybeleid

Definities

“ÆGIDE”: verwijst naar de holdingmaatschappij van de Groep met dezelfde naam en al haar dochterondernemingen, met inbegrip van DOMITYS. 

“Persoonsgegevens”: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit kan zijn:

 • die de gebruiker vrijwillig aan ÆGIDE heeft verstrekt in de informatieaanvraagformulieren, alsmede die welke de gebruiker op een later tijdstip naar ÆGIDE zal worden doorgestuurd, met name in het kader van zijn of haar verblijf in het land van vestiging;
 • informatie die de gebruiker vrijwillig heeft verstrekt aan gespecialiseerde onroerendgoedreclamesites die de producten en diensten van de ÆGIDE-groep vermelden en waarvoor de gebruiker uitdrukkelijk heeft gevraagd om in contact te komen met ÆGIDE;
 • die ÆGIDE tijdens het surfen op de websites van de ÆGIDE-groep en meer in het bijzonder op de website (www.domitys.be) heeft kunnen verzamelen.

“Mijn ruimte” of “Persoonlijke ruimte” of “Mijn account”: verwijst naar de individuele account die een gebruiker op domitys.be heeft geopend, door het invullen van zijn of haar sollicitatieprofiel, zijn of haar burgerlijke staat, naam, voornaam, telefoon, postcode en e-mail en door het kiezen van een wachtwoord.

“Site” of “Website”: duidt de interactieve elektronische dienst aan die door ÆGIDE wordt gepubliceerd en geëxploiteerd en die toegankelijk is op de adressen www.domitys.fr en www.domitys.be, van waaruit informatie met betrekking tot haar producten en diensten wordt gepubliceerd.

“Gebruiker”: verwijst naar elke natuurlijke persoon die toegang heeft tot de website of gebruik maakt van de diensten en producten van de ÆGIDE-groep.

“Résidences Domitys Belgium”: verwijst naar de servicewoningen voor ouderen (WALLONIE) of groepen van woonzorgcentra (VLAANDEREN) die in België worden geëxploiteerd door regionale dochterondernemingen van ÆGIDE SA.

Beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens

Met het oog op de bescherming van uw privacy zet ÆGIDE zich in om uw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Het doel van deze sectie is om u uit te leggen hoe de verwerking van persoonlijke gegevens in het kader van het gebruik van onze diensten wordt uitgevoerd.

Wie zijn wij?

De gezamenlijke verantwoordelijken voor de gegevensverwerking zijn de vennootschappen ÆGIDE SA, een naamloze vennootschap met een kapitaal van 6.796.100 euro waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 42, Raymond Poincarélaan 75116 Parijs, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder nummer 401 397 765, en de vennootschap DOMITYS SAS, met een kapitaal van 2.000.000 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 42 avenue Raymond Poincaré 75116 Parijs, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder nummer 488 701 434 (evenals haar dochterondernemingen, met inbegrip van Résidences Domitys, al naargelang het geval), hierna samen de “Groep ÆGIDE” te noemen. De ÆGIDE-groep verplicht zich tot strikte naleving van de geldende wetgeving met betrekking tot de eerbiediging van de privacy van de gebruikers. Hiertoe heeft de ÆGIDE-groep een functionaris voor gegevensbescherming (DPD) aangesteld voor al zijn verwerkingsactiviteiten, die op de volgende manier kan worden gecontacteerd: AEGIDE/DOMITYS, DPO, ÆGIDE, 42 avenue Raymond Poincaré 75116 PARIS (FRANKRIJK) – E-mails: dpo[a]aegide.be / dpo[a]domitys.be (voor e-mailadressen, vervang de “[a]” door ” @ “).

Doel en aard van de verzamelde gegevens

De ÆGIDE-groep verwerkt persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. De verzamelde gegevens zijn essentieel voor deze verwerking en zijn bestemd voor de betrokken afdelingen van de ÆGIDE-groep en, indien van toepassing, voor haar onderaannemers en dienstverleners.

De doeleinden van de verwerking door de ÆGIDE-groep zijn als volgt:

1° In het kader van zijn “INVEST” en “LIVING IN RESIDENTIE” activiteiten:

a.     Op basis van uw toestemming:

 • Beheer van verzoeken om informatie van prospecten en klanten ;
 • Het versturen van gerichte commerciële aanbiedingen per e-mail, mobiele notificaties, per post, per telefoon, of op sociale netwerken of een ander medium (bijvoorbeeld: Het weergeven van gerichte advertenties op de site en op sociale netwerken);
 • Personalisering van sites (mobiel en desktop) en applicaties volgens de affiniteiten van de gebruiker;
 • Het meten van het aantal bezoeken aan sites (mobiel en desktop) en mobiele applicaties;
 • Het delen van informatie met zakelijke partners (alleen met toestemming van de gebruiker);
 • Het opzetten van wedstrijden en reclame.

b. Op basis van de uitvoering van het met de ÆGIDE-groep gesloten contract:

 • Klantenrelatiebeheer: verkoopcontracten, contracten voor accommodatie met diensten, huurcontracten voor parkeerplaatsen, optionele dienstencontracten, ontwikkeling en gepersonaliseerde opvolging van residentiële ondersteuning, klantenrelatiebeheer zoals klachten en beheer van de dienst na verkoop, beheer van de facturatie en de klantenaccounts;
 • Beheer van online reserveringen;
 • Verzameling van meningen van klanten over de producten die op de markt worden gebracht;
 • Uitwisseling en uitwisseling van informatie tussen sociaal, medisch en paramedisch personeel van klantgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract.

b.     Op basis van het legitieme belang van de Groep ÆGIDE :

 • Financieel, boekhoudkundig en geschillenbeheer ;
 • Opstelling van statistieken, interne studies en tevredenheidsenquêtes met het oog op de evaluatie van de activiteiten, de kwaliteit van de diensten en de behoeften;
 • Registratie van uitwisselingen tussen de klantendienst en de klant of prospect, per telefoon of chat, met als doel de dienstverlening te verbeteren, tenzij de gebruiker zich daartegen verzet heeft;
 • Studie, segmentatie en analyse van prospect- en klantkenmerken.

c.     In toepassing van een toepasselijke verordening

2° Aanwerving van personeel van de Groep ÆGIDE, ook binnen de Résidences Domitys:

a. Op basis van de uitvoering van de precontractuele maatregelen en de totstandkoming van de contractuele relatie :

 • Rekruteringsmanagement.

b. Op basis van het legitieme belang van de Groep ÆGIDE :

 • Uitvoeren van statistische studies : Aanwervingsindicatoren om de aanwervingsprestaties te beoordelen.

Listste « Bel me niet meer »

Indien u niet wenst te worden onderworpen aan commerciële prospectie per telefoon, kunt u zich gratis inschrijven op de telefonische prospectielijst “Bel me niet meer”, die toegankelijk is via de volgende url: https://www.dncm.be/nl/.

Bewaartermijn van de gegevens

Persoonsgegevens worden door ÆGIDE bewaard gedurende de tijd die nodig is om het doel van elke verwerking te bereiken. Iedereen die meer informatie wil over hoe lang zijn gegevens worden bewaard, kan contact opnemen met de DPO van de ÆGIDE-groep.

Bij wijze van voorbeeld worden persoonlijke gegevens door de ÆGIDE-groep bewaard:

 • Commerciële aanvragen: voor een periode van 3 jaar vanaf het laatste contact voor prospecten en vanaf het einde van de contractuele relatie voor klanten;
 • Klantenrelatiebeheer: voor de volledige duur van het contract, verhoogd met tien (10) aan het einde van het contract;
 • Opname van telefooncentrales: 6 maanden (1 jaar voor analysedocumenten).
 • Aanwerving: voor een periode van 2 jaar vanaf het laatste contact.

Rechten op persoonsgegevens

In overeenstemming met de geldende wetgeving heeft de gebruiker de volgende rechten:

 • Een recht van toegang,
 • Een recht om te kopiëren,
 • Een recht op correctie,
 • Het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens en deze te annuleren als aan de wettelijke vereisten is voldaan,
 • Een recht om bezwaar te maken tegen profilering,
 • Een recht om de verwerking te beperken als aan de wettelijke eisen wordt voldaan,
 • Een recht om vooraf richtlijnen te definiëren over het lot van zijn gegevens na zijn dood.

Om dit recht uit te oefenen, volstaat het een brief te sturen naar het volgende adres: ÆGIDE/DOMITYS – DPO, 42, Raymond Poincarélaan – 75116 PARIS of per e-mail: dpo[a]aegide.be of dpo[a]domitys.be , om uw identiteit te bewijzen in beide gevallen.

U kunt te allen tijde een klacht indienen bij de territoriaal bevoegde controleautoriteit.

Gegevens buiten de EU

U wordt ervan op de hoogte gesteld dat uw persoonsgegevens voor de hierboven omschreven doeleinden kunnen worden doorgegeven aan bedrijven die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Unie (VS). Voorafgaand aan hun overdracht, en in overeenstemming met de geldende regelgeving, voert de ÆGIDE-groep alle voorwaarden uit die nodig zijn om de nodige garanties te verkrijgen voor de beveiliging van de gegevens en de effectieve uitoefening van uw rechten.

Overdrachten buiten de Europese Unie kunnen met name plaatsvinden in het kader van de volgende activiteiten:

 • Gebruik van gegevens voor sociale netwerken
 • IT-diensten

Gegevens Ontvangers

Afhankelijk van het geval worden uw gegevens doorgegeven aan de dochterondernemingen en partners van de ÆGIDE-groep, die de gegevens in hun naam of alleen in hun naam en volgens de instructies van ÆGIDE kunnen verwerken.

De categorieën van de ontvanger van de gegevens zijn :

 • De Domitys-woningen van de ÆGIDE-groep, waaronder Résidences Domitys Belgium;
 • De commerciële partners van de ÆGIDE-groep;
 • ÆGIDE’s medische en sociale partners;
 • De IT-partners;
 • Beheers- en boekhoudingspartners.

De ÆGIDE-groep maakt ook gebruik van onderaannemers voor de volgende activiteiten:

 • Statistische studies ;
 • Ontwikkeling en onderhoud van de IT-instrumenten die nodig zijn voor de goede werking van de activiteiten van de Groep ÆGIDE ;
 • Loonbeheer ;
 • Marketing in het kader van de “INVEST”- en “LIVING IN RESIDENCE”-activiteiten.

Cookies

De Site is ontworpen om aan de behoeften van de gebruikers te voldoen. Het werkt met cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die gegevens bevatten. Ze worden opgeslagen in het willekeurige toegangsgeheugen van de computer van de gebruiker en maken het gemakkelijker voor de gebruiker om op de site te navigeren en webpagina’s te raadplegen.

Doel van de cookies

Cookies worden gebruikt voor de hieronder beschreven doeleinden, onder voorbehoud van de keuzes die de Gebruiker kan maken en wijzigen van de cookie-informatiebanner, wanneer hij voor het eerst verbinding maakt met een van onze websites of op elk gewenst moment via de parameters van de browsersoftware die wordt gebruikt bij het browsen van de Site.

De cookies die op de Site worden uitgegeven, staan het toe:

 • De goede werking van de sites van de ÆGIDE-groep en de inherente diensten ;
 • Om het publiek te meten:
 • Het opstellen van statistieken en het gebruik van de verschillende elementen van de site, zodat de ÆGIDE-groep de belangstelling en de ergonomie van de site kan verbeteren;
 • informatie te onthouden met betrekking tot een formulier dat de Gebruiker op de Site heeft ingevuld (registratie of toegang tot zijn Persoonlijke Account) of de pagina’s met producten, diensten of informatie die de Gebruiker op de Site heeft bezocht.
 • Om reclameacties uit te voeren:
 • de informatieve of promotionele inhoud van de Site aan te passen aan de interesses van de Gebruiker en zijn of haar vermeende, aangegeven voorkeuren, of die welke voortvloeien uit zijn of haar browsen op de Site, en aan zijn of haar plaats van verbinding met de Site;
 • reclamebanners te tonen en e-mails te versturen die gericht zijn op de interesses van de Gebruiker en zijn vermeende, opgegeven voorkeuren of die welke voortvloeien uit zijn of haar surfgedrag op de Site, en op basis van zijn of haar plaats van verbinding met de Site.
 • Het uitvoeren van acties op sociale media: wedstrijden, reclamebanners, enz. ;
 • De informatieve of promotionele inhoud van de Site aan te passen aan de belangen van de Gebruiker en zijn of haar vermeende, aangegeven voorkeuren of die welke voortvloeien uit zijn of haar browsen op de Site, en aan zijn of haar plaats van verbinding met de Site.

Cookies die op de Site worden geplaatst hebben een maximale duur van 13 maanden. Aan het einde van deze periode zal uw toestemming opnieuw worden gevraagd voor het plaatsen van deze cookies.

Verwijdering of verzet tegen het plaatsen van cookies

De Gebruiker kan zich op verschillende manieren verzetten tegen het plaatsen van cookies:

 • De eerste keer verbindt hij zich met een van onze websites door op de “Learn more” link op de informatiebanner te klikken;
 • Door zijn computer te configureren volgens de browser die hij gebruikt. Via het helpmenu van uw browser kunt u nagaan hoe u uw cookie-voorkeuren kunt uitdrukken of wijzigen:
  • Internet Explorer™
  • Safari™
  • Chroom™
  • Firefox™
  • Opera™

Het verwijderen van cookies kan echter voorkomen dat de Gebruiker de Site correct doorbladert en de toegang tot sommige functies ervan verhindert. U kunt ook gebruik maken van een cookie-beheerplatform op het volgende URL-adres: http://www.youronlinechoices.com/fr/. Cookies die worden geplaatst bij het gebruik van de share-buttons zijn inbegrepen in dit platform. Als u meer informatie over cookies wilt, kunt u de website van de CNIL raadplegen: https://www.cnil.fr/fr/site-web-cookies-et-autres-traceurs.